Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε στις 26/05/2016 09:37

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο Πεδίο Διαβουλεύσεις βρίσκονται αναρτημένες οι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για ασπρόμαυρη φωτοαντιγραφή σε διαστάσεις χαρτιού έως Α3 και ταχύτητα αντιγραφής Α4 τουλάχιστον 20, 30, 40, 50, 50, 60 και 70 σελίδων / λεπτό αντίστοιχα.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές παραμένουν ενεργές για παρατηρήσεις και προτάσεις έως τις 08.06.2016.

Η Γεν. Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού καλεί τους εμπλεκόμενους να συμμετέχουν στον τεχνικό διάλογο και να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις, συμβάλλοντας  έτσι στη βελτίωση τους και στην ενίσχυση με τον τρόπο αυτό του ανταγωνισμού.