Διαγωνισμός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την ανάδειξη παρόχου συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων ΠΝ

Δημοσιεύθηκε στις 30/05/2016 08:50

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την ανάδειξη παρόχου συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων ΠΝ, για 1 έτος και με Δικαίωμα Προαίρεσης (option) για 1 επιπλέον έτος, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 630.894,31€ (και για τα δύο έτη), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ.

Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08 Ιουλίου 2016, ώρα 07:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 πμ.