Διαγωνισμός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων του νοσηλευτικού ιδρύματος

Δημοσιεύθηκε στις 01/06/2016 11:08

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης - ασφάλειας των χώρων του νοσηλευτικού ιδρύματος και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας 2 ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 307.999,92 € (πλέον ΦΠΑ).

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 και ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00