Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού - επιδεσμικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 16/06/2016 09:31

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια υγειονομικού - επιδεσμικού υλικού (επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι) του ΓΕΕΘΑ ετών 2014-17,  (ΑΔ: 33/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού179.076,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016, ώρα 11:30 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.