Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης

Δημοσιεύθηκε στις 16/06/2016 09:34

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για την προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης, για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής 2017-2019 του Τμήματος Υπόδησης του 700 ΣΕ, (ΑΔ: 37/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 1.296.256,01€ χωρίς ΦΠΑ 23%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016, ώρα 12:30 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.