Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016-2017

Δημοσιεύθηκε στις 16/06/2016 09:41

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2016 και 2017, συνολικού προϋπολογισμού 379.488,21€ (συμπ. ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 01 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541026355