Διαγωνισμός, με τη διαδικασία της διαπραγματευσης, της Ι Μεραρχίας Πεζικού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Δημοσιεύθηκε στις 22/06/2016 09:39
Η Ι Μεραρχία Πεζικού θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) του ΤΟΣΚΕΔΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια), λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.
Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε 15.849,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Το παραπάνω ύψος δαπάνης έχει υπολογιστεί για σίτιση 450 ατόμων με 3 γεύματα ανά ημέρα, για 6 ημέρες και με μέγιστο κόστος ανά άτομο 5,87€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δύναται να αυξηθούν έως 15 % ή να μειωθούν έως 50% επί των παραπάνω εκτιμώμενων ποσοτήτων.
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η προσφορά της χαμηλότερης τιμής.
Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών επί του διαγωνισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», 16ης Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59100, τηλέφωνο: 23310-32402, email: imp@army.gr.
 
Κατάθεση φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό στη διεύθυνση της παρ. 5, από Πέμπτη 16 Ιουνίου έως Τρίτη 06 Ιουλίου (ώρες από 08:00 έως 15:00), πλην αργιών, καθώς και την 06 Ιουλίου 2016 (ώρες από 07:00 έως 08:30).