Διαγωνισμός του 479 Τάγματος Διαβιβάσεων για την προμήθεια ελαστικών επισώστρων οχημάτων SCANIA

Δημοσιεύθηκε στις 22/06/2016 12:51

Ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός του 479 Τάγματος Διαβιβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 64 ελαστικών επισώστρων οχημάτων SCANIA.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα: 15:00