Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια σκελεών τύπου boxer

Δημοσιεύθηκε στις 18/06/2016 20:08

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, ετών 2017-2020,  για την προμήθεια σκελεών τύπου boxer, για την κάλυψη των αναγκών του Ν/Σ οπλιτών (ΑΔ: 26/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 315.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 23%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.