Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υφασμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 18/06/2016 19:54

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής ετών 2017-2019 του τμήματος ένδυσης του 700ΣΕ, για την προμήθεια υφασμάτων (ΑΔ: 35/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 1.244.549,30€ χωρίς ΦΠΑ 23%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016, ώρα 12:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, ώρα 08:00 π.μ.