Διαγωνισμός του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια μηχανημάτων γραφείου

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2016 10:36

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (υπ. αριθμ. 3/2016) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα, για την προμήθεια με αγορά μηχανημάτων γραφείου. Συγκεκριμένα πρόκειται για: ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μεσαίου τύπου, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα μικρού μεγέθους και μηχάνημα καταστροφής εγγράφων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα: 15:00