Διαγωνισμός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου για τη λειτουργία και συντήρηση λεβητοστασίων

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 11:44

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου για τη λειτουργία και συντήρηση λεβητοστασίων και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας 2 ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 176.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04 Ιουλίου 2016 και ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00