Επαναληπτικός διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού - φαρμακευτικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 19:58

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει 3ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια υγειονομικού - φαρμακευτικού υλικού (ανθρώπινη αλβουμίνη) του ΓΕΕΘΑ, ετών 2014-17 (ΑΔ: 45/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 4.232.964,00€ χωρίς ΦΠΑ 6%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 08:45 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.