Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 20:06

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 2ετούς διάρκειας, για τηνπαροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού (τοποθέτηση - επαναπατρισμός) (ΑΔ: 49/2016), με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή εισητηρίου (σταθμισμένη τελική τιμή), συνολικού προϋπολογισμού 822.250,00€ χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου νόμιμων κρατήσεων 4,1996% και λοιπών επιβαρύνσεων (φόρος χρήσης αεροδρομίου  κλπ).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 09:30 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.