Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια φανελών παραλλαγής

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 20:14

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια 45.000 τεμ. φανελών παραλλαγής δάσους κοντομάνικες για την κάλυψη αναγκών νεοσυλλέκτων οπλιτών έτους 2017, (ΑΔ: 51/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 161.290,32€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 10:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.