Διαγωνισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ - Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του ΟΑΕΔ Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 04/07/2016 20:34

Η Περιφέρεια Α.Μ-Θ – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ξάνθης προκηρρύσει ηλεκτρονικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΑΕΔ) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης για το έτος 2017.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή σε € (ευρώ) (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % επί της μέσης λιανικής τιμής της περιοχής (ΠΕ Ξάνθης) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης του καυσίμου).

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 97.929,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00