Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιείας

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2016 19:20

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για την προμήθεια αλεύρων αρτοποιείας (ΑΔ: 59/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 2.508.100,00€ χωρίς ΦΠΑ 13% ή 9%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 08:30 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.