Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια υγειονομικού - φαρμακευτικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2016 19:27

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό 4ετούς διάρκειας για την προμήθεια υγειονομικού - φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα ανοσοκατασταλτικά - ανοσορυθμιστικά - αναιμιών), του ΓΕΕΘΑ ετών 2015-18 (ΑΔ: 60/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 3.802.144,48€ χωρίς ΦΠΑ 6%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 09:00 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.