Διαγωνισμός της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2016 19:33

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια ελαιολιπαντικών (ΑΔ: 61/2016), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 803.532,26€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 09:30 π.μ.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Αυγούστου 2016, ώρα 08:00 π.μ.