Διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης για την προμήθεια καυσίμων

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2016 19:37

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Χαλκηδόνος για την προμήθεια καύσιμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 256.293,12 € με ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής τους.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 17:00 μμ.