Διαγωνισμός του ΓΕΝ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως εργασιών δεξαμενισμού/επισκευής της πλωτής δεξαμενής

Δημοσιεύθηκε στις 06/07/2016 19:47

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για Ανάδειξη Αναδόχου Εκτελέσεως Εργασιών Δεξαμενισμού / Επισκευής της Πλωτής Δεξαμενής Νο 3 του ΝΚ, προϋπολογιζόμενου κόστους άνευ ΦΠΑ και Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Κυριακή 21 Αυγούστου 2016, ώρα 07:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016, ώρα 11:00 πμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:  Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016, ώρα 09:00 πμ