Διαγωνισμός του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 08/07/2016 10:18

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (υπ. αριθμ. 5/2016) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016, 2017 και 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αγορά, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές κ.α.) που αναφέρονται στα παραρτήματα Α΄ και Ζ΄ της διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 15:00.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016