Διαγωνισμός του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Δημοσιεύθηκε στις 08/07/2016 11:39

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (υπ. αριθμ. 14/2016) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο», με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που αναφέρονται στα παραρτήματα Α΄ της διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης των προσφορών: Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, ώρα 15:00.

Έναρξη υποβολής προσφορών: Κυριακή 21 Αυγούστου 2016 και ώρα 08:00.