Επιμέρους διαγωνισμός της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών

Δημοσιεύθηκε στις 11/07/2016 09:46

Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατ. Αττικής προκηρύσσει επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10% των επιμέρους διαγωνισμών 20.077.312,50€ χωρίς ΦΠΑ.

Η διενέργεια του Επιμέρους Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής ενδεικτικών προσφορών: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδεικτικών προσφορών: Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ.