Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών ΓΕΜΗ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Δημοσιεύθηκε στις 18/11/2020 10:07

Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Κέντρο μηχανογραφικής επεξεργασίας συνταγών ΚΜΕΣ» του ΕΟΠΠΥ, οι κάτωθι διαδικτυακές υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ):
α) η διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ», προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο φαρμακευτικών εταιρειών που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ με τις πάσης φύσεως μεταβολές των φαρμακευτικών εταιρειών, όπως, ενδεικτικά εξαγορά, συγχώνευση μετονομασία κ.λπ. για τον ορθό υπολογισμό και καταλογισμό των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε φαρμακευτική εταιρία, στα πλαίσια εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), σύμφωνα με η κείμενη νομοθεσία, β) η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ», προκειμένου να καθίσταται δυνατή από το πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ, αναζήτηση και ταυτοποίηση φαρμακευτικών εταιρειών βάσει του ΑΦΜ της εταιρείας για την παρακολούθηση των οφειλών τους προς τον ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β' 5162/23-11-2020)

Στόχος, η ταχύτερη και ακριβέστερη προσκόμιση και επιβεβαίωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα στοιχεία των νομικών προσώπων, εξοικονομώντας χιλιάδες εργατοώρες τόσο για τη διοίκηση, όσο και για τους πολίτες.