Γενικές Συνελεύσεις ή Συνελεύσεις των Εταίρων - Απώτατες ημερομηνίες υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Δημοσιεύθηκε στις 19/11/2020 13:25

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 παρατάθηκαν οι προθεσμίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ως ακολούθως:

 

Κατηγορία Νομικού Προσώπου

Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων

Νέα απώτατη παρατεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης & συνεδρίασης ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων

Νέα παρατεινόμενη ημερομηνία υποβολής πρακτικών ΓΣ ή Συνέλευσης των Εταίρων & εγκεκριμένων οικ. Καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

ΑΕ (χρήση 01/01-31/12/19)

10/09/2020

30/10/2020

19/11/2020

ΑΕ (χρήση 01/02-31/01/20)

10/10/2020

29/11/2020

19/12/2020

ΑΕ (χρήση 01/03-28/02/20)

10/11/2020

30/12/2020

19/01/2021

ΑΕ (χρήση 01/04-31/03/20)

10/12/2020

29/01/2021

18/02/2021

ΑΕ (χρήση 21/04-20/04/20)

30/12/2020

19/02/2021

11/03/2021

 

 

 

 

ΕΠΕ (χρήση 01/01-31/12/19)

10/09/2020

30/10/2020

19/11/2020

ΕΠΕ (χρήση 01/02-31/01/20)

10/10/2020

29/11/2020

19/12/2020

ΕΠΕ (χρήση 01/03-28/02/20)

10/11/2020

30/12/2020

19/01/2021

ΕΠΕ (χρήση 01/04-31/03/20)

10/12/2020

29/01/2021

18/02/2021

ΕΠΕ (χρήση 21/04-20/04/20)

30/12/2020

19/02/2021

11/03/2021

 

 

 

 

ΙΚΕ (χρήση 01/01-31/12/19)

10/09/2020

30/10/2020

19/11/2020

ΙΚΕ (χρήση 01/02-31/01/20)

10/10/2020

29/11/2020

19/12/2020

ΙΚΕ (χρήση 01/03-28/02/20)

10/11/2020

30/12/2020

19/01/2021

ΙΚΕ (χρήση 01/04-31/03/20)

10/12/2020

29/01/2021

18/02/2021

ΙΚΕ (χρήση 21/04-20/04/20)

30/12/2020

19/02/2021

11/03/2021

Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις ΟΕ/ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενους εταίρους (περιπτ. Β παρ.2 άρθρου 1 ν.4308/2014) ως προς την υποβολή στο ΓΕΜΗ των οικονομικών τους καταστάσεων ως εκ τούτου για αυτές δεν έχει χορηγηθεί η οποιαδήποτε παράταση και η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει. Ομοίως ισχύει και για λοιπές νομικές μορφές που έχουν υποχρέωση υποβολής στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.