Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών κάδων απορριμμάτων

Δημοσιεύθηκε στις 03/12/2020 10:07

Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν για δεύτερη διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «Πλαστικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» και για «Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων 1.100 lt» με μοναδικούς κωδικούς 20DIAB000014412 και 20DIAB000014411 αντίστοιχα.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για κάδους απορριμμάτων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαβούλευσης, όπου υποβλήθηκαν παρατηρήσεις και ακολούθησε εποικοδομητικ ός τεχνικός διάλογος με τους εμπλεκομένους φορείς.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, γίνονται από 2-12-2020 μέχρι τις 17-12-2020 .