Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2020 11:50

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού 86.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. (69.354,84€ + 16.645,16€ Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2021 και η ώρα έναρξης 10:00'.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και η ώρα λήξης 15:00'

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής.