Διαγωνισμός για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καβάλας

Δημοσιεύθηκε στις 14/01/2021 10:31

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19BAR), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στην πόλη της Καβάλας, προϋπολογισμού 5.961.239,22€, πλέον απροβλέπτων 536.511,53€ πλέον αναθεώρησης 2.249,25€ και πλέον ΦΠΑ 1.560,000,00€.

Κριτήρια επιλογής:

  • Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
  • Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
  • Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
  • Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Την 05η/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).