Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια αδρανών υλικών

Δημοσιεύθηκε στις 18/01/2021 10:48

Συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, οικοδομικών υλικών και χρωμάτων - μονωτικών υλικών & παρεμφερών ειδών έτους 2021, προϋπολογισμού 59.154,50€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου Διοίκησης, που βρίσκονται στην 4ης Οκτωβρίου (τέρμα).

Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 2541100310 και 2541100347.