Διαγωνισμός για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Ορεστιάδας

Δημοσιεύθηκε στις 29/01/2021 14:14

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar), στην πόλη της Ορεστιάδας", προϋπολογισμού 4.848.024,58€, πλέον απροβλέπτων 436.322,21€ πλέον αναθεώρησης 15.653,21€ και πλέον ΦΠΑ 1.272,000,00€.

Κριτήρια επιλογής:
Σύμφωνα με τα Άρθρα 22.Β-22.Δ της Διακήρυξης.
22.Β) Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
22.Γ) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
22.Δ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
22.Ε) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κριτήρια Ανάθεσης της Σύμβασης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01η/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).