Επαναληπτικός διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Δημοσιεύθηκε στις 24/02/2021 11:34

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, συνολικού προϋπολογισμού 11.624,30€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας ερωτήματα στο e-mail του κ. Στυλιανού Καλτσίδη: oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr