Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων

Δημοσιεύθηκε στις 05/03/2021 09:37

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας «Πόγραδετς», με έδρα την Κομοτηνή, για την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο μηνιαίου μίσθωμα).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00