Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους

Δημοσιεύθηκε στις 02/06/2021 08:43

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.