Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων

Δημοσιεύθηκε στις 18/06/2021 10:50

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της 29 Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού «Πόγραδετς», με έδρα την Κομοτηνή, για την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση πλυντηρίων και στεγνωτηρίων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00