Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Δημοσιεύθηκε στις 30/06/2021 12:38

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», προϋπολογισμού 922.940,06€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα (έκπτωση επί τοις εκατό για το σύνολο των προμηθειών ανά ομάδα) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-08/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Αυγούστου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.