Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών διατροφής

Δημοσιεύθηκε στις 02/07/2021 08:02

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 17.387,80€ μη συμπ. ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για συγκεκριμένα είδη του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας ερωτήματα στο e-mail του κ. Στυλιανού Καλτσίδη: oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr