Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δημοσιεύθηκε στις 30/08/2021 09:25

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς , συνολικού προϋπολογισμού 74.276,00€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας. Η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι: 10:30'.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 2541350822