Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση ανελκυστήρων

Δημοσιεύθηκε στις 30/08/2021 09:32

Συνοπτικός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης, συνολικού προϋπολογισμού 41.366,40€ (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας. Η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι: 11:30'.

Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, τηλ.: 25413 50822