Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών

Δημοσιεύθηκε στις 03/09/2021 08:06

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών προϋπολογισμού: 1.830.862,65€ με το ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής που θα προκύπτει από το ενιαίο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό της αναγραφόμενης τιμής ανά ομάδα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών:  Παρασκευή 08/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης: https://www.cityofxanthi.gr