Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών Π.Ε Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 20/10/2021 11:38

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Ξάνθης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους δικαιούχους εργαζόμενους των υπηρεσιών Π.Ε Ξάνθης», με προϋπολογισμό ποσού των 28.376,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 02/11/2021 και ώρα 15:00