Διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 05/11/2021 08:42

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου κατάλληλων για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 1.864.960,00€ (με το Φ.Π.Α ).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας χωριστά, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-08/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 9η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.