Διαγωνισμός του ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα

Δημοσιεύθηκε στις 13/12/2021 08:12

Ηλεκτρονιός ανοικτός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για την κάλυψη των αναγκών του ΔΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.