Διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 13/12/2021 08:22

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 42.160,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Υ-8/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4η Ιανουάριος 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Δεκεμβρίου 2021 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.