Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΞ για προμήθειες και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών

Δημοσιεύθηκε στις 10/02/2022 08:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΞ για προμήθειες και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 22-02-2022 και ώρα 14:30 σφραγισμένη προσφορά, ή ηλεκτρονικά στο email: mpanidou@deyaxanthis.gr ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση 4ης Οκτωβρίου Τέρμα, Ξάνθη (Γραφείο Προμηθειών).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. στο τηλ. 2541100347(Πανίδου Μαρία) προκειμένου να παραλάβουν τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και τα έντυπα των οικονομικών προσφορών.