Τροποποιητική προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης»

Δημοσιεύθηκε στις 12/10/2022 08:43

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 365.281,68 € (με το Φ.Π.Α).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά ομάδα) για το σύνολο της υπηρεσίας της κάθε ομάδας χωριστά, (Α-ΙΒ), που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ02/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 26η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.