Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Δημοσιεύθηκε στις 18/10/2022 10:03

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα καλύψουν τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των έξι Παραρτημάτων του, συνολικού προϋπολογισμού 34.390,84€ (μη συμπ. ΦΠΑ).

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59'

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υαπό τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Στυλιανό Καλτσίδη: oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr, τηλ.: 2510241928