Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Δημοσιεύθηκε στις 06/12/2022 08:54

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 294.082,89€ (με το Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 6η Δεκεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.