Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου διακήρυξης του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Δημοσιεύθηκε στις 10/02/2023 14:20

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει σε Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση  του υποέργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»  το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5050770 (ΣΑΕΠ 0311, ΚΑΕ 202ΕΠ03110031). 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας σχόλια ή και παρατηρήσεις μέσω της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr, έτσι ώστε η επικείμενη διακήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Ο αριθμός διαβούλευσης στη πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr  είναι 23DIAB000025800 2023-02-08.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία του μηχανισμού υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΑΜΘ).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 300.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 372.800,00€) .

Η Προκαταρτική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24/02/2023

To Τεύχος Διακήρυξης προς διαβούλευση καθώς και η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΑΜΘ (www.pta.gov.gr