Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»

Δημοσιεύθηκε στις 13/02/2023 11:30

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 1.226.608,00€ (με το Φ.Π.Α). 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ειδών του Προϋπολογισμού ανά Τμήμα που περιγράφεται στην με Αριθ. Π-2/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Φεβρουαρίου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 16 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.